ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference2022.tsu.ac.th (phone) ผู้ประสาน : รานี ซุ่นเซ่ง 08-1540-7304 , 08-9879-8395