[1]
เอมโกษา ร. และ สุขสอาด ช. 2016. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 13, 1 (ธ.ค. 2016), 47–58.