[1]
คล่องกิจเจริญ ภ., จันทรศิริ ว., สุนทรไชย ศ. และ เต็มเจริญ ภ. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 33–53.