[1]
ภาคลักษณ์ ป. , ภิญโญวัฒนศิลป์ เ. และ ศุภวัฒน์ธนบดี บ. 2023. ผลการใช้สมการของ เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์และคณะในการทำนายค่า 24 ชั่วโมง uptake ของต่อมไทรอยด์ และ ในการทำนายค่ารังสีไอโอดีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย Graves’disease สำหรับการรักษาครั้งแรกและครั้งที่สอง. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 19, 2 (ธ.ค. 2023), 35–48.