[1]
ว่องวิกย์การ ภ. และ แสนอุ่น ธ. 2023. การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 19, 2 (ธ.ค. 2023), 21–34.