[1]
เอื้อรัตนวงศ์ จ. 2023. การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 19, 2 (ธ.ค. 2023), 72–80.