[1]
จงเจษฎ์ ธ., ทีปประสาน ว. และ แสงทองพานิชกุล ภ. 2023. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับภาวะน้ำหนักเกินในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 19, 2 (ธ.ค. 2023), 49–62.