(1)
เอมโกษา ร.; สุขสอาด ช. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง. JCP 2016, 13, 47-58.