(1)
คล่องกิจเจริญ ภ.; จันทรศิริ ว.; สุนทรไชย ศ.; เต็มเจริญ ภ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร. JCP 2019, 15, 33-53.