(1)
ภาคลักษณ์ ป. .; ภิญโญวัฒนศิลป์ เ. .; ศุภวัฒน์ธนบดี บ. ผลการใช้สมการของ เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์และคณะในการทำนายค่า 24 ชั่วโมง Uptake ของต่อมไทรอยด์ และ ในการทำนายค่ารังสีไอโอดีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย Graves’disease สำหรับการรักษาครั้งแรกและครั้งที่สอง. JCP 2023, 19, 35-48.