(1)
เอื้อรัตนวงศ์ จ. . . การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย. JCP 2023, 19, 72-80.