เอมโกษา ร.; สุขสอาด ช. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 47–58, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/178681. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.