คล่องกิจเจริญ ภ.; จันทรศิริ ว.; สุนทรไชย ศ.; เต็มเจริญ ภ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 33–53, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/202872. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.