ภาคลักษณ์ ป. .; ภิญโญวัฒนศิลป์ เ. .; ศุภวัฒน์ธนบดี บ. ผลการใช้สมการของ เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์และคณะในการทำนายค่า 24 ชั่วโมง uptake ของต่อมไทรอยด์ และ ในการทำนายค่ารังสีไอโอดีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย Graves’disease สำหรับการรักษาครั้งแรกและครั้งที่สอง. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 35–48, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/257016. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.