ว่องวิกย์การ ภ.; แสนอุ่น ธ. . การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 21–34, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/260343. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.