พงษ์สุวรรณ์ จ. .; ศิริชุมพันธ์ ณ.; อิทธิอมรเลิศ ม. ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 63–71, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261730. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.