เอื้อรัตนวงศ์ จ. . . การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 72–80, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261892. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.