เอมโกษา รฐกร, และ สุขสอาด ชุตินันท์. 2016. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 13 (1):47-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/178681.