คล่องกิจเจริญ ภาพร, จันทรศิริ วศินา, สุนทรไชย ศริศักดิ์, และ เต็มเจริญ ภารดี. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 15 (1):33-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/202872.