ว่องวิกย์การ ภราดร, และ แสนอุ่น ธนกร. 2023. “การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 19 (2):21-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/260343.