พงษ์สุวรรณ์ จักรภพ, ศิริชุมพันธ์ ณิชกานต์, และ อิทธิอมรเลิศ มนทกานต์. 2023. “ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 19 (2):63-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261730.