เอื้อรัตนวงศ์ จิติมา. 2023. “การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 19 (2):72-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261892.