[1]
เอมโกษา ร. และ สุขสอาด ช., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง”, JCP, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 47–58, ธ.ค. 2016.