[1]
คล่องกิจเจริญ ภ., จันทรศิริ ว., สุนทรไชย ศ., และ เต็มเจริญ ภ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร”, JCP, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 33–53, มิ.ย. 2019.