[1]
ภาคลักษณ์ ป. ., ภิญโญวัฒนศิลป์ เ. ., และ ศุภวัฒน์ธนบดี บ., “ผลการใช้สมการของ เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์และคณะในการทำนายค่า 24 ชั่วโมง uptake ของต่อมไทรอยด์ และ ในการทำนายค่ารังสีไอโอดีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย Graves’disease สำหรับการรักษาครั้งแรกและครั้งที่สอง”, JCP, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 35–48, ธ.ค. 2023.