[1]
ว่องวิกย์การ ภ. และ แสนอุ่น ธ. ., “การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า”, JCP, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 21–34, ธ.ค. 2023.