[1]
เอื้อรัตนวงศ์ จ. . ., “การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย”, JCP, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 72–80, ธ.ค. 2023.