เอมโกษา ร., และ สุขสอาด ช. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทำความเย็นต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณชั้นผิวหนัง”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปี 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, น. 47-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/178681.