คล่องกิจเจริญ ภ., จันทรศิริ ว., สุนทรไชย ศ., และ เต็มเจริญ ภ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 33-53, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/202872.