ว่องวิกย์การ ภ., และ แสนอุ่น ธ. . “การศึกษาประสิทธิผลจากการใส่อุปกรณ์เสริมเข่าหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 21-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/260343.