พงษ์สุวรรณ์ จ. ., ศิริชุมพันธ์ ณ., และ อิทธิอมรเลิศ ม. “ภาวะการกดไขกระดูกจากพิษของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ : รายงานผู้ป่วย”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 63-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261730.