เอื้อรัตนวงศ์ จ. . . “การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย”. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 72-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/article/view/261892.