[1]
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 2019. แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. Journal of The Department of Medical Services. 44, 5 (Oct. 2019), 23–31.