[1]
พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 2019. Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services. 44, 3 (Jun. 2019), 5–6.