[1]
พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง 2019. พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity. Journal of The Department of Medical Services. 44, 3 (Jun. 2019), 11–15.