[1]
กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2019. Non surgical orthodontics accelerators for clear aligners. Journal of The Department of Medical Services. 44, 2 (Apr. 2019), 5–7.