[1]
จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2021. สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application. Journal of The Department of Medical Services. 45, 3 (Jan. 2021), 5–8.