[1]
โลหารชุน บ. 2021. ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. Journal of The Department of Medical Services. 46, 3 (Nov. 2021), 5–10.