(1)
พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง. j dept med ser 2019, 44, 5-6.