(1)
ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง. j dept med ser 2019, 44, 7-8.