(1)
พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity. j dept med ser 2019, 44, 11-15.