(1)
กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. Non Surgical Orthodontics Accelerators for Clear Aligners. j dept med ser 2019, 44, 5-7.