(1)
จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application. j dept med ser 2021, 45, 5-8.