(1)
นงค์เยาว์ นุชนารถ พย.บ. วิมลทิพย์ ศรีเจริญ พย.บ. อนัญญ์ เพฑวณิช w.บ. Comparative Study of Two Methods for Nasal Preparation before Nasal Endoscopy : Nasal Spray Only VS Nasal Spray and Packing. j dept med ser 2017, 42, 47-51.