(1)
โลหารชุน บ. ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. j dept med ser 2021, 46, 5-10.