คงแสงดาว ส. . (2020). ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. Journal of The Department of Medical Services, 45(1), 5–8. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735