ศรีสุบัติ อ., & ธนะสิทธิชัย ส. (2019). กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน. Journal of The Department of Medical Services, 44(6), 5–8. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745