พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. (2019). แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. Journal of The Department of Medical Services, 44(5), 23–31. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638