เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. (2019). คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. Journal of The Department of Medical Services, 44(4), 16–21. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686