พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. (2019). Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง. Journal of The Department of Medical Services, 44(3), 5–6. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759